• Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  16/01/2017

  01/02/2017

 • Quyết định 803/2016/QĐ-UBND

  Quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  30/12/2016

  10/01/2017

 • Quyết định 802/2016/QĐ-UBND

  Quy định về giá tiền thuê đất có hạ tầng, giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

  30/12/2016

  10/01/2017

 • Quyết định 801/2016/QĐ-UBND

  Sửa đổi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/01/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  30/12/2016

  10/01/2017

 • Quyết định 748/2016/QĐ-UBND

  Quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  20/12/2016

  20/12/2016

 • Quyết định 747/2016/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang

  20/12/2016

  01/01/2017

 • Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND

  Quy định về quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  08/12/2016

  01/01/2017

 • Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 135, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  08/12/2016

  01/01/2017

 • Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”

  08/12/2016

  20/12/2016

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.