• Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

  Về Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

  19/07/2007

  ...

 • Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2009

  29/01/2007

  01/02/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

  quy định chế độ dinh dưỡng vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang

  29/01/2007

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND

  về việc phê chuẩn phụ cấp tháng đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố của tỉnh

  29/01/2007

  08/02/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND

  Về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang

  08/12/2006

  18/12/2006

 • Nghị quyết 15/2006/NQ-HĐND

  Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 của HĐND tỉnh khoá XV và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 08/12/2004 của HĐND tỉnh khoá XVI

  08/12/2006

  01/01/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND

  Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách và phân định nhiệm vụ đầu tư phát triển của các cấp ngân sách nhà nước địa phương, giai đoạn 2007- 2010

  08/12/2006

  01/01/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 05/2006/NQ- HĐND

  Về việc Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010

  20/07/2006

  01/01/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 51/2001/NQ-HĐND

  Quy định việc cấp kinh phí hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị sản xuất kinh doanh, đại biểu không thuộc diện biên chế Nhà nước

  25/07/2001

  01/08/2001

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.