• Quyết định 13/2006/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang

  28/02/2006

  10/03/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 08/2006/QĐ-UBND

  V/v Cấm xe Công nông và xe có kết cấu tương tự hoạt động trên một số tuyến, đoạn tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  27/01/2006

  06/02/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 04/2006/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về việc chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, mua bán, sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  13/01/2006

  23/01/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 01/2006/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

  04/01/2006

  14/01/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 67/2005/QĐ-UB

  Về việc ban hành quy định về quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  08/09/2005

  18/09/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 63/2005/QĐ-UB

  Về việc ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

  22/08/2005

  02/09/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 59/2005/QĐ-UB

  Về việc quy định thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và chi trả, quản lý tiền bồi thường, hỗ trợ di dân tại trường bắn quốc gia khu vực I trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  04/08/2005

  14/08/2005

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 50/2005/QĐ-UBND

  V/v Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  30/06/2005

  10/07/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 31/2005/QĐ-UBND

  V/v Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng tạm thời bãi sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  20/05/2005

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 139/2004/QĐ-UBND

  V/v Quy định, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, trong các cơ quan, điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Bắc Giang

  29/12/2004

  01/01/2005

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.