• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2018
UBND TỈNH BẮC GIANG
Số: 09/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 4 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm  2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 12 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp

1. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được coi là phức tạp khi có một trong các tiêu chí sau đây:

a) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính mà có một trong các tình tiết như sau: xác minh tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; trưng cầu giám định; trường hợp phải giải trình;

c) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền và áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả;

d) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính;

đ) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, giải quyết chuyển đến;

e) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính xử phạt cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài có vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp:

a) Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi thực hiện kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền có trách nhiệm xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được coi là phức tạp;

b) Người tiến hành kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm lập danh mục đề nghị người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản này xác nhận hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán chi hỗ trợ cho đối tượng và mức chi quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lại Thanh Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.