• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2018
Số: 08/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp

ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn

2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND

ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHOÁ XVIII- KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 16 như sau:

“5.Thu tiền sử dụng đất:

5.3. Đối với số thu tiền sử dụng đất tại vị trí cũ của các cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được điều chuyển về tỉnh quản lý, sử dụng, điều tiết các cấp như sau:

a) Ngân sách cấp tỉnh: 100%;

b) Ngân sách cấp huyện: 0%;

c) Ngân sách xã, phường, thị trấn: 0%.

5.4. Đối với số thu tiền sử dụng đất tại vị trí cũ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố (gọi chung là huyện) quản lý, điều tiết các cấp như sau:

a) Ngân sách cấp tỉnh: 0%;

b) Ngân sách cấp huyện: 100%;

c) Ngân sách xã, phường, thị trấn: 0%”.

5.5. Căn cứ số thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh, UBND tỉnh thực hiện trích quỹ phát triển đất theo quy định.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 16 như sau:

“8. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã và các hộ

8.1. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã và các hộ thuộc các dự án trả tiền thuê đất hàng năm, điều tiết các cấp ngân sách như sau:

a) Ngân sách cấp tỉnh: 0%;

b) Ngân sách cấp huyện: 100%;

c) Ngân sách xã, phường, thị trấn: 0%.

8.2. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã và các hộ thuộc các dự án trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, điều tiết các cấp ngân sách như sau:

a) Ngân sách cấp tỉnh: 100%;

b) Ngân sách cấp huyện: 0%;

c) Ngân sách xã, phường, thị trấn: 0%”.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, khoản 2 Điều này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVIII, Kỳ họp thứ 05 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8   năm 2018./.

 

CHỦ TỊCH

 

Bùi Văn Hải

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.