• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2018
UBND TỈNH BẮC GIANG
Số: 19/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua

nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;1/01/clip_image002.jpg" width="1" />

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 25 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác (không sử dụng vốn nhà nước) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các đối tượng được hỗ trợ giải quyết cho mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở.

b) Các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mua, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện như sau:

Tiêu chí ưu tiên

Số điểm

1. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

3. Người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động; thân nhân liệt sỹ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

4. Người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương.

(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau, thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất)

 10

 

9

 

8

 

 

7

 

 

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Ánh Dương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.