• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
UBND TỈNH BẮC GIANG
Số: 23/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 9 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 67/TTr-SNN ngày 11 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020

Bộ tiêu chí quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (mức độ hoàn thành các tiêu chí quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang).

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 4 Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí tại Quyết định này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổng hợp chung ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 theo Bộ tiêu chí kèm theo Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Dương Văn Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.