• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
HĐND TỈNH BẮC GIANG
Số: 13/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

__________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

 Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; người cao tuổi được nhận quà tặng chúc thọ, mừng thọ.

Điều 2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

1. Người cao tuổi ở tuổi 70, tuổi 75:           300.000 đồng tiền mặt.

2. Người cao tuổi ở tuổi 80, tuổi 85:           400.000 đồng tiền mặt.

3. Người cao tuổi ở tuổi 95:                        700.000 đồng tiền mặt.

4. Người cao tuổi trên 100 tuổi:                           1.000.000 đồng tiền mặt.

5. Người cao tuổi thọ 90 tuổi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

6. Người cao tuổi thọ 100 tuổi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi.

3. Trong giai đoạn ổn định ngân sách, nếu có điều chỉnh mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ thì ngân sách cấp tỉnh đảm bảo phần kinh phí tăng thêm, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Các quy định khác không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.