• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
UBND TỈNH BẮC GIANG
Số: 20/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 2 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành

kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND  ngày 21/5/2019

của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn  tỉnh Bắc Giang

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm  2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     443/TTr-TNMT ngày 29 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1. Bổ sung khoản 6 vào Điều 19 như sau:

“6. Cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa, không đủ điều kiện được bồi thường về tài sản thì được hỗ trợ như sau:

Trường hợp trồng trước ngày 01/01/2020 không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng khi trồng không bị lập biên bản ngăn chặn, xử lý của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ bằng 80% đơn giá bồi thường cây trồng tương ứng do UBND cấp huyện ban hành theo mật độ quy chuẩn.

Không hỗ trợ đối với cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa từ ngày 01/01/2020 mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chịu trách nhiệm xác nhận thời điểm trồng cây trước ngày 01/01/2020 để làm căn cứ quyết định hỗ trợ.

2. Bỏ cụm từ “giao ổn định lâu dài” tại điểm a và điểm b, khoản 5 Điều 19 và khoản 1, khoản 2 Điều 20.

3. Bổ sung điểm d vào khoản 4 Điều 29 như sau:

"d. Quy định mật độ quy chuẩn trồng cây lâu năm để làm căn cứ hỗ trợ".

Điều 2.  Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã phê duyệt theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh, đã trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và bàn giao mặt bằng xong trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2020.

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lại Thanh Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.