• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2010
UBND TỈNH BẮC GIANG
Số: 224/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám

------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 147/TTr-KCN ngày 25 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám như sau:

1. Giá thu tiền sử dụng hạ tầng: 4.000 đồng/m2/năm (Bốn nghìn đồng trên một mét vuông trên một năm).

2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011; thu nộp 01 năm một lần, vào tháng 01 hàng năm.

3. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp thuê lại đất trong Khu công nghiệp Đình Trám.

4. Đơn vị thực hiện: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Đình Trám và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Hạnh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.