Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Điểm c và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 của Quy định

tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu

“Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh

Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới;

Thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 182/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh Điểm c và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 của Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Tại Điểm c và Điểm d của Khoản 1, Điều 5 của Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của UBND đã ban hành:

“c) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận ấp, khóm văn hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các ban ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, thành phố tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra).

d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và bộ phận thi đua - khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận cho các ấp, khóm văn hóa”.

Nay xin điều chỉnh:

“c) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận ấp, khóm văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thành phố và các ban ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, thành phố tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra).

d) Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và bộ phận thi đua - khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận cho các ấp, khóm văn hóa”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và các nội dung khác có liên quan không điều chỉnh tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thị Ái Nam