• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 03/09/2019
UBND TỈNH BẠC LIÊU
Số: 16/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạc Liêu, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

“Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 274 /TTr-SVHTTTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” (gọi chung là khu dân cư văn hóa) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Đối tượng áp dụng

Hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

1. Thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” theo phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

2. Thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” theo phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Cách chấm điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

1. Cách chấm điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”

a) Hộ gia đình thuộc xã đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ: Đạt từ 60 điểm trở lên.

b) Hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này: Đạt từ 85 điểm trở lên.

2. Cách chấm điểm xét tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”

a) Khu dân cư thuộc xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ: Đạt từ 60 điểm trở lên.

b) Khu dân cư không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này: Đạt từ 80 điểm trở lên.

Điều 4. Nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thời gian xét tặng, tổ chức trao tặng danh hiệu

Về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thời gian xét tặng, tổ chức trao tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” áp dụng theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Điều 5. Trách nhiệm triển khai thực hiện

1. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Quyết định này đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện.

2. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đảm bảo kinh phí cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo quy định của pháp luật hiện hành. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai phổ biến, tập huấn phương thức thực hiện đến thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, công chức văn hóa - xã hội; Trưởng ấp, khóm; Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  03  tháng 9  năm 2019 và thay thế Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Điểm c và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 của Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lâm Thị Sang

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.