• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2019
UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 17/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 5 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 204/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013

của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc quy định thực hiện

kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 204/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc quy định thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng  9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Nhường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.