• Hiệu lực: Còn hiệu lực
UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 73/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết

tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Qui chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ; và Thông tư số 04 BXD/KTKH ngày 30/7/1997 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ đối với việc lập, xét duyệt qui hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo qui hoạch và thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào Khu công nghiêp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;

Căn cứ vào Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh và Qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tiên Sơn được phê duyệt theo Quyết định số 1372/QĐ-BXD ngày 02/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh tại tờ trình số: 34/TT-KCN ngày 19/4/2000 về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo qui hoạch tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, Sở Xây dựng Bắc Ninh, Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng và các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ĐIỀU LỆ

Quản lý xây dựng theo qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tiên Sơn-Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2000/QĐ-UB ngày 26/7/2000 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh qui định việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cảnh quan kiến trúc và bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác sử dụng các công trình trong ranh giới qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1372/QĐ-BXD ngày 02/11/1999 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

2. Căn cứ vào hồ sơ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tiên Sơn được duyệt và các quy định tại bản Điều lệ này, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư, thoả thuận các giải pháp kiến trúc quy hoạch các công trình xây dựng trong Khu công nghiệp theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Phân vùng quản lý quy hoạch:

1. Ranh giới và phạm vi qui hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh.

1.1. Phía Bắc giáp quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Quốc gia.

1.2. Phía Nam giáp xã Hoàn Sơn và tuyến đường quốc lộ 1A mới.

1.3. Phía Đông giáp mương tiêu phục vụ nông nghiệp xã Nội Duệ.

1.4. Phía Tây giáp xã Đồng Nguyên.

2. Tổng diện tích đất nằm trong ranh giới quy hoạch 134,76 ha, được phân thành các khu vực sau:

 

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3: Khu xây dựng các nhà máy:

1. Khu xây dựng các nhà máy có diện tích là 94,26 ha, được chia thành các cụm ký hiệu từ B, C, D, E.

2. Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng các nhà máy được quy định tại bảng 2:

Điều 4: Khu xây dựng Trung tâm điều hành:

1. Khu xây dựng trung tâm điều hành có diện tích là 2,7ha gồm văn phòng điều hành, cơ quan quản lý Khu công nghiệp, nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm v.v...

2. Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu trung tâm điều hành được quy định tại bảng 3.

3. Những quy định khác:

a. Nền đất xây dựng:

Độ dốc nền đất: i = 0,005

Cốt xây dựng: > 5,5m

b. Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc:

Các công trình được bố trí xây dựng tập trung xây dựng thành một tổng thể không gian quy hoạch - kiến trúc thống nhất, tạo bộ mặt trung tâm.

Điều 5: Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

1. Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích là 3,5ha, gồm các trạm biến áp, trạm xử lý chất thải, nước sạch v.v...

2. Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng công trình đầu mối kỹ thuật được quy định tại bảng 4.

Ghi chú: Diện tích đất còn lại là khoảng cách ly an toàn về hoạt động và vệ sinh công nghiệp của các hạng mục kỹ thuật hạ tầng.

3. Những quy định khác:

a. Yêu cầu về kỹ thuật:

Cốt nền xây dựng : > 5,5m

b. Yêu cầu về kiến trúc cảnh quan:

Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngoài việc phải đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy chuẩn ngành còn phải có màu sắc, kết hợp với cây xanh cho phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương, đảm bảo mỹ quan trong Khu công nghiệp.

Điều 6: Đất cây xanh:

1. Đất cây xanh tập trung trên toàn Khu công nghiệp có diện tích là 6,5ha, gồm các khu cây xanh cách ly bao quanh các cụm công nghiệp và cây xanh khu trung tâm, ngoài ra còn có cây xanh phân tán dọc theo các tuyến đường giao thông.

2. Những quy định khác:

Yêu cầu về kiến trúc cảnh quan:

Cây xanh ven đường, thảm xanh trong Khu trung tâm phải được bố trí có tổ chức, đảm bảo cảnh quan Khu công nghiệp.

Cấm thoát nước bẩn vào mặt nước khu vực dải cây xanh.

Điều 7: Đất đường giao thông:

1. Đất dành đường giao thông có diện tích: 19,9 ha.

2. Các tuyến đường phải được xác định rõ theo các tiêu chí tại bảng 5.

3. Những quy định khác:

Cốt san nền mặt tim đường : > 5,5m

Độ dốc dọc: 0% < i + k < 3%

Độ dốc ngang: i ngang = 2%

Điều 8: Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác:

1. Về chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng xây dựng:

Phải tuân thủ vị trí các yêu cầu về hướng, tuyến, độ cao của các mạng đường thoát nước mặt.

Cao độ nền xây dựng tối thiểu: > 5,5m

Độ dốc địa hình : > 0,005

2. Về cấp nước:

Khoảng cách ly tối thiểu đối với bể chứa, bể lọc: 3,0m

Khoảng cách ly đối với đường ống cấp nước: 3,0m

3. Về cấp điện:

Khoảng cách ly đối với công trình cấp điện:

4,0m với đường dây 110KV trạm 110/22KV

1,0m với cáp ngầm

4. Về thoát nước bẩn và môi trường:

Phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu kỹ thuật về hướng, tuyến, cao độ trạm của hệ thống thoát nước bẩn.

Khoảng cách ly đối với các công trình thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt phải được xử lý cục bộ tuỳ theo tính chất, mức độ độc hại trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp.

Trạm xử lý nước thải bên trong các xí nghiệp nhà máy phải tuân thủ quy định của quy chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị hiện hành về khoảng cách ly và vệ sinh môi trường.

 

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9.

Bản Điều lệ này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, Sở Xây dựng Bắc Ninh, Công ty phát triển hạ tầng và các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều lệ này.

Điều 10: Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này là tuỳ theo mức độ sẽ bị sử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại vật chất hoặc truy tố trước pháp luật./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Thảo

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.