• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2017
HĐND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 46/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 9 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo

________________________________

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo; Báo cáo thẩm tra số 145/BC-VHXH ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người thăm quan, tổ chức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

Điều 3. Người nộp phí, tổ chức thu phí

1. Người nộp phí: Áp dụng cho người Việt Nam, người nước ngoài đến thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

2. Tổ chức thu phí: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điều 4. Mức thu phí

1. Đối với người lớn: 60.000 đồng/người/lượt.

2. Đối với sinh viên; học viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề: 20.000 đồng/người/lượt.

3. Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/người/lượt.

4. Mức thu phí thăm quan Vườn quốc gia Côn Đảo tại các khoản 1,2,3 Điều 3 không bao gồm giá các dịch vụ du lịch sinh thái theo nhu cầu của khách thăm quan tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Điều 5. Trường hợp miễn, giảm phí

1. Các trường hợp được miễn phí, bao gồm:

a) Trẻ em dưới 6 tuổi.

b) Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

c) Cựu tù Côn Đảo.

2. Các trường hợp sau đây được giảm 50% mức thu phí thăm quan:

a) Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TT thì cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

b) Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

c) Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

d) Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị huyện Côn Đảo; học sinh, sinh viên và người dân cư trú tại huyện Côn Đảo từ 06 tháng trở lên tính đến ngày nộp phí thăm quan.

e) Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được giảm thì chỉ giảm một mức cao nhất so với mức quy định.

Điều 6. Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí được để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được hàng năm để trang trải chi phí hoạt động thu phí và đảm bảo chi công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo. Nộp 40% phí thu được vào Ngân sách Nhà nước theo quy định Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

2. Việc thu, nộp và sử dụng phí thu được theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Lĩnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.