• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
UBND TỈNH BẾN TRE
Số: 39/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 1 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước

về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="126" />

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP">46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP">59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP">39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP">44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD">04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1713/TTr-SXD ngày 26 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng áp dụng

a) Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Điều 2. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

b) Quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông, đường tỉnh lộ, đường quốc lộ và các công trình đã được phân cấp tại khoản 6 Điều này.

c) Cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Sở Giao thông Vận tải

Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông (trừ các công trình giao thông trong đô thị do Sở Xây dựng quản lý và các công trình phân cấp tại khoản 6 Điều này).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (trừ các công trình phân cấp tại khoản 6 Điều này).

4. Sở Công Thương  

Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình công nghiệp (trừ các công trình công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng quản lý và các công trình phân cấp tại khoản 6 Điều này).

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp

Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định đầu tư, công trình không sử dụng vốn nhà nước từ cấp III trở xuống có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

b) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung được phân công, phân cấp.

 Điều 3. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình được phân công, phân cấp

1. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

b) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trường hợp công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân công thì công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động trong lĩnh vực thi công xây dựng.      

d) Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư đối với công trình xây dựng được giao quản lý theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

2. Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

a) Thực hiện theo quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều này.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động trong lĩnh vực thi công xây dựng.      

c) Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư đối với công trình xây dựng được giao quản lý theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

d) Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; báo cáo về công tác an toàn lao động và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi được phân công, phân cấp.   

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Cao Văn Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.