• Quyết định 47/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp và kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

  11/10/2018

  23/10/2018

 • Quyết định 46/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định

  10/10/2018

  15/10/2018

 • Quyết định 45/2018/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định

  28/09/2018

  08/10/2018

 • Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/09/2018

  20/06/2018

 • Quyết định 44/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp về quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn và công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định

  28/08/2018

  07/09/2018

 • Quyết định 43/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  17/08/2018

  01/09/2018

 • Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  01/08/2018

  01/08/2018

 • Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định

  30/07/2018

  10/08/2018

 • Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định

  20/07/2018

  01/08/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.