• Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

  17/04/2019

  01/05/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  05/04/2019

  15/04/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

  01/04/2019

  11/04/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  01/04/2019

  11/04/2011

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

  20/03/2019

  01/04/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

  14/03/2019

  25/03/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)

  11/03/2019

  01/04/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Về việc quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  11/03/2019

  22/03/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)

  05/03/2019

  15/03/2019

 • Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

  Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  01/03/2019

  11/03/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.