• Quyết định 67/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Định

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 66/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với công trình xây dựng dân dụng và chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  20/12/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 64/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định miễn tiền sử dụng đất phục vụ mai táng đối với người chết thuộc diện chính sách tại các dự án xây dựng nghĩa trang đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Định

  19/12/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 65/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án, công trình có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  19/12/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 63/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)

  18/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 54/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

  Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố

  07/12/2018

  01/01/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.