• Quyết định 45/2018/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định

  28/09/2018

  08/10/2018

 • Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/09/2018

  20/06/2018

 • Quyết định 44/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp về quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn và công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định

  28/08/2018

  07/09/2018

 • Quyết định 43/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  17/08/2018

  01/09/2018

 • Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định

  30/07/2018

  10/08/2018

 • Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

  Quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Bình Định

  20/07/2018

  01/01/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018-2020

  20/07/2018

  01/08/2018

 • Quyết định 34/2018/QĐ-UBND

  Ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Bình Định

  20/07/2018

  30/07/2018

 • Quyết định 35/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lộ trình thực hiện đối với 13 trường mầm non, mẫu giáo thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính

  20/07/2018

  01/08/2018

 • Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định

  20/07/2018

  01/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.