• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2006
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 6 tháng 7 năm 1995

 

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 CỦA PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM

_________________

 

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ Việt Nam năm 1992;

Pháp lệnh này sửa đổi Điều 6 của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã được Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 1 năm 1989.

Điều 1

Sửa đổi Điều 6 của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam như sau:

"Điều 6: Lực lượng Cảnh sát nhân dân bảo vệ trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông đường bộ; thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra thiết bị an toàn các phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sắt khi có dấu hiệu không bảo đảm an toàn.

Việc đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông vận tải đường bộ thuộc Bộ quốc phòng do Chính phủ quy định".

Điều 2

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 1995.

Điều 3

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này./.

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 1995

 

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.