• Chỉ thị 05/2010/CT-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  28/12/2010

  07/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 47/2010/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 60/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 52/2010/QĐ-UBND

  Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2011 - 2015

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 54/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 58/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 48/2010/QĐ-UBND

  Ban hành chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

 • Quyết định 61/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.