• Chỉ thị 03/2010/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  21/07/2010

  31/07/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 12/2009/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  18/11/2009

  28/11/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 11/2009/CT-UBND

  Về việc thực hiện quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức

  05/06/2009

  15/06/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 09/2009/CT-UBND

  Về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở

  15/04/2009

  25/04/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 08/2009/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  07/04/2009

  17/05/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 07/2009/CT-UBND

  Về đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  01/04/2009

  11/04/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 06/2009/CT-UBND

  Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

  11/03/2009

  21/03/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 04/2009/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  23/01/2009

  02/02/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 02/2009/CT-UBND

  Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính

  22/01/2009

  01/02/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 13/2008/CT-UBND

  Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc

  02/12/2008

  02/12/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.