Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn Tỉnh Bình Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 3640/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề nghị thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại một số xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND-BPC ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn với hệ số 0,10 so với mức lương tối thiểu chung/người/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã có tên sau đây:

STT

Tên xã

Thuộc huyện

01

Xã Định An

Huyện Dầu Tiếng

02

Xã An Lập

Huyện Dầu Tiếng

03

Xã Long Hòa

Huyện Dầu Tiếng

04

Xã Long Tân

Huyện Dầu Tiếng

05

Xã Định Thành

Huyện Dầu Tiếng

06

Xã Tân Hưng

Huyện Bến Cát

07

Xã Hưng Hòa

Huyện Bến Cát

08

Xã Cây Trường 2

Huyện Bến Cát

09

Xã Thường Tân

Huyện Tân Uyên

10

Xã Tân Lập

Huyện Tân Uyên

11

Xã Tân Mỹ

Huyện Tân Uyên

12

Xã Thạnh Hội

Huyện Tân Uyên

13

Xã Tân Long

Huyện Phú Giáo

2. Ngoài chế độ trợ cấp khó khăn được thực hiện theo Nghị quyết này, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và ngành y tế đang công tác tại 13 xã nêu trên được hưởng chế độ phụ cấp riêng của ngành.

3. Chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Minh Sang