• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/03/1994
BỘ TƯ PHÁP
Số: 142/QĐ-QLTA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 21 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc uỷ quyền cho Chánh án Toà án nhân dân tỉnh,

thành phố  trực thuộc Trung ương thực hiện công tác quản lý về mặt

tổ chức đối với Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

_________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân 1992;

Căn cứ nghị định số 38/ CP ngày 4-6 - 1993 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức các bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý Toà án địa phương - Bộ Tư pháp;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc uỷ quyền cho Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác quản lý về mặt tổ chức đối với Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý Toà án địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

 

QUY ĐỊNH

Về việc uỷ quyền cho Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương thực hiện công tác quản lý về mặt tổ chức

đối với Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-QLTA, ngày 21/03/1994

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_______________

 

Điều 1. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện việc xây dựng, kiện toàn bộ máy, quảnlý công chức của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các mặt công tác sau đây.

1. Tuyển dụng tiếp nhận, sắp xếp công chức trong chỉ tiêu biên chế đã được phân bổ theo đúng chức danh, tiêu chuẩn công chức đã được ban hành và hướnh dẫn của Bộ Tư pháp;

2. Điều động, thuyên chuyển công tác đối với công chức, trừ Thẩm phán;

3. Chuẩn bị nhân sự, hồ spư tuyển chon, bổ nhiệm Thẩm phán theo quy trình do Bộ Tư pháp hướng dẫn;

4. Chuẩn bị thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định nâng bậc lương đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, chuyên vien chính, Quyết định nâng bậc lương cho công chức khác sau khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp duyệt.

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc đối với Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán; Quyết định nghỉ hưu, cho thôi viêc đối với công chức khác;

5. Xây dựng quy hoạch, thực hiện kế hoạch đào tạo theo tiêu chuẩn các ngạch công chức và kế hoạch hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

6. Quyết định tặng giấy khen, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khen thưởng tập thể, cá nhân theo chế độ khen thưởng hiện hành;

7. Quyết định kỷ luật đối với công chức theo quy định hiện hành, trừ hình thức cách chức Thẩm phán; trong trường hợp kỷ luật buộc thôi việc thì phải báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước khi ra quyết định.

Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán vi phạm kỷ luật.

Điều 2. Các quyết định của Chánh án về việc tuyển dụng, điều động, nghỉ hưu, cho thôi việc, kỷ luật phải gửi về Bộ Tư pháp để báo cáo.

Điều 3. Đối với những vấn đề cán bộ có liên quan đến Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Chánh án thực hiện phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp theo Quy chế phối hợp số 91/TP-TA ngày 19 tháng 1 năm1994 của Bộ trưỏng Bộ Tư pháp và Chánh án Toà án nhân dân tối cao./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

NguyễN Đình Lộc

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.