• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/1994
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Số: 94-TCCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 11 tháng 8 năm 1994

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào các Điều 17, 23, 25 của Luật tổ chức Toà án nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28-12-1993;

Căn cứ vào Nghị quyết số 116 NQ/UBTVQH9 ngày 02-02-1994 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Toà kinh tế Toà án nhân dân tối cao có chức năng, nhiệm vụ:

1. Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án kinh tế của cấp tỉnh đã xét xử mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của Pháp luật tố tụng.

2. Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao giải quyết đơn khiếu nại những việc thuộc thẩm quyền của Toà kinh tế, giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao thực hiện quyền giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án của Toà kinh tế các cấp đã có hiệu lực pháp luật nhưng phát hiện có sai lầm.

3. Chuẩn bị Tờ trình trước phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm của Uỷ ban Thẩm phán và Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về những vụ án kinh tế mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật.

4. Dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết và các chuyên đề của Toà án nhân dân tối cao về công tác xét xử các vụ án kinh tế và việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

5. Dự thảo các công văn hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao đối với Toà án các cấp về áp dụng thống nhất pháp luật các vụ án kinh tế và giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Điều 2:

Qui chế làm việc của Toà kinh tế Toà án nhân dân tối cao do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định.

Điều 3:

Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Toà kinh tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Phạm Hưng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.