• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2017
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 23/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 25 tháng 9 năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

____________

Số: 23/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Bình Dương, ngày 25 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất

do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm
theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6//2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 674/TTr-STNMT ngày 14/9/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

 

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.