• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 26/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH DƯƠNG

__________

Số:  26/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Bình Dương, ngày 13 tháng  11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số Điều của Quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng,phó trưởng phòng

và tương đương thuộc Sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương

Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo  Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 704/TTr-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 4 và Điểm a, Khoản 2, Điều 5 như sau:

“a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách”.

2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 4 và Điểm a, Khoản 3, Điều 5 như sau:

“a) Độ tuổi: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ)”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký: Trần Thanh Liêm

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.