• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2019
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 16/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 7 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

–––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2728/TTr-SXD ngày 18 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 về việc ban hành Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 về việc sửa đổi Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.