• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2019
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 17/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 7 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND

ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ

công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự

 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-CAT ngày 30 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

“Điều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ/ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi không thường xuyên). Hàng năm, các đơn vị quản lý đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lập dự toán để được bố trí kinh phí hỗ trợ”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.