• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 09/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

_________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 3011/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thm tra số 59/BC-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ trên 100 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm: 05m vải lụa; tiền mua quà 500.000 đồng và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 95 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi gồm: tiền mua quà 200.000 đồng và tiền mặt 500.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi gồm: tiền mua quà 200.000 đồng và tiền mặt 300.000 đồng/người.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác Người cao tuổi cấp tỉnh). Kinh phí chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Minh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.