• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2019
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 18/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế 

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=04/4/2014&eday=04/4/2014" target="_blank">24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV&match=True&area=2&lan=1&bday=11/12/2015&eday=11/12/2015" target="_blank">51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số      /TTr-SYT ngày    tháng        năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Quyết định số 267/2003/QĐ-UB ngày 25/11/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

2. Quyết định số 270/2003/QĐ-UB ngày 08/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bình Dương;

3. Quyết định số 271/2003/QĐ-UB ngày 08/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bình Dương;

4. Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND  ngày 16/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ-trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản;

5. Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức và hoạt động của Trung tâm Sức khỏe-Lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                  

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.