• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 12/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 7 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị ca Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 464/TTr-SNN ngày 13 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi thực hiện giới hạn trong một huyện, thị xã, thành phố, có tổng kinh phí đầu tư dưới 05 tỷ đồng/dự án hoặc kế hoạch đề nghị liên kết được phê duyệt và ngân sách nhà nước hỗ trợ liên kết được cân đối toàn bộ từ nguồn ngân sách cấp huyện quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.