• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 18/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp

công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử

vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

__________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 5601/TTr-UBND ngày 13  tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân 02 cấp tỉnh Bình Dương.

2. Mức chi hỗ trợ

a) Hỗ trợ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan điều tra: 1.700.000 đồng/vụ.

+ Viện kiểm sát nhân dân: 700.000 đồng/vụ.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan điều tra: 900.000 đồng/vụ.

+ Viện kiểm sát nhân dân: 600.000 đồng/vụ.

b) Hỗ trợ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan điều tra: 2.200.000 đồng/vụ.

+ Viện kiểm sát nhân dân: 1.200.000 đồng/vụ.

+ Toà án nhân dân: 1.400.000 đồng/vụ.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan điều tra: 1.400.000 đồng/vụ.

+ Viện kiểm sát nhân dân: 800.000 đồng/vụ.

+ Toà án nhân dân: 800.000 đồng/vụ.

3. Điều kiện hỗ trợ

a) Đối với công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm: phải có Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

b) Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

- Giai đoạn điều tra: phải có Bản kết luận điều tra vụ án hình sự hoặc Quyết định chuyển vụ án hình sự (ngoài tỉnh) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

- Giai đoạn truy tố và kiểm sát xét xử: phải có Cáo trạng truy tố hoặc Bản án hoặc Quyết định đình chỉ vụ án hình sự.

- Giai đoạn xét xử: phải có Bản án hoặc Quyết định đình chỉ vụ án hình sự.

4. Việc lập dự toán, quyết toán

a) Đối với công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm: do Cơ quan điều tra thực hiện.

b) Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự: do từng ngành thực hiện.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Minh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.