• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2003
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 64/2003/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 14 tháng 1 năm 2003

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước  thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2005

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (Công văn số 2106/CN-UB ngày 03  tháng 10  năm 2002; ý kiến các Bộ: Tài chính (Công văn số 12112/TC-TCDN ngày 11 tháng 11 năm 2002), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6701/BKH-DN ngày 21 tháng 10 năm 2002, Nội vụ (Công văn số 590/BNV-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3651/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 24 tháng 10 năm 2002), Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 4245/BNN-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2002).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước  thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời có biện pháp để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung  Đề án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên -Huế  trong thực hiện Đề án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.