• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 18/2014/NQ-HĐND8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

________________________-

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2068/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (phụ lục kèm theo).

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

 

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.