• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2017

 

                     ỦY BAN NHÂN DÂN                      

TỈNH BÌNH DƯƠNG

_________

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 11/2017/QĐ-UBND

 

 

Bình Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 494/TTr-STP ngày 25 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 93 văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: 66 Chỉ thị và 27 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký: Trần Thanh Liêm

 

 

 

       

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.