• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 17/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi,

quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng;

Căn cứ cứ điểm đ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 107/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng áp dụng

Thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy được phân công theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý

1. Mức hỗ trợ

Chi hỗ trợ cho cán bộ là thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy được phân công theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng với mức 350.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ được tính theo thời hạn ghi trên quyết định cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

2. Số lượng cán bộ theo dõi, quản lý

Căn cứ tình hình thực tế người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy phù hợp, tối đa không quá 05 cán bộ theo dõi, quản lý.

Căn cứ vào nơi cư trú của người cai nghiện ma túy, Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy quyết định việc phân công, bố trí cán bộ để thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách cấp xã.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.