• Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  31/01/2019

  15/02/2019

 • Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  17/01/2019

  01/02/2019

 • Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  10/01/2019

  01/02/2019

 • Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  10/01/2019

  01/02/2019

 • Quyết định 53/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  27/12/2018

  10/01/2019

 • Quyết định 52/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  27/12/2018

  15/01/2019

 • Quyết định 51/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  26/12/2018

  15/01/2019

 • Quyết định 50/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội

  24/12/2018

  10/01/2019

 • Quyết định 49/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc

  24/12/2018

  10/01/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.