• Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND

  Quy định về mức thu, chế độ thu, nọp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

  30/03/2018

  12/04/2018

 • Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND

  Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

  30/03/2018

  12/04/2018

 • Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND

  Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò dánh giá trữ lượng nuocs dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

  30/03/2018

  12/04/2018

 • Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thacds, sử dụng nước dưới đất; báo cáo khai thác , sử dụng nước mặt, nước biển; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

  30/03/2018

  12/04/2018

 • Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND

  Quy định về nôi dung, mức chi cho công tác qản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

  30/03/2018

  12/04/2018

 • Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND

  Về quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đôi ứng thực hiện Chowng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

  30/03/2018

  12/04/2018

 • Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

  30/03/2018

  12/04/2018

 • Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND

  Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

  30/03/2018

  12/04/2018

 • Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND

  Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

  30/03/2018

  12/04/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.