• Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh

  21/08/2020

  03/09/2020

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

  31/07/2020

  14/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận" ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  28/07/2020

  10/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương độc lập trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.