• Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  16/08/2019

  01/09/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  07/08/2019

  01/09/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh

  05/08/2019

  20/08/2019

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

  29/07/2019

  10/08/2019

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định số lượng, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  17/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh

  19/06/2019

  30/06/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Phan Thiết" dùng cho sản phẩm nước mắm ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

  19/06/2019

  30/06/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh

  18/06/2019

  01/07/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  18/06/2019

  01/07/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  12/06/2019

  01/07/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.