• Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận

  11/06/2019

  01/07/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Ban hành "Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận"

  31/05/2019

  17/06/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  30/05/2019

  17/06/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  25/04/2019

  15/05/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  22/04/2019

  02/05/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  22/04/2019

  02/05/2019

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  09/04/2019

  01/05/2019

 • Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  21/02/2019

  01/03/2019

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

  Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

  14/02/2019

  25/02/2019

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

  Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  01/02/2019

  15/02/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.