• Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

  04/12/2019

  16/12/2019

 • Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  04/12/2019

  16/12/2019

 • Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

  Ban hành "Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận"

  02/12/2019

  20/12/2019

 • Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

  22/11/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

  08/11/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

  Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  11/10/2019

  20/10/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Ban hành mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  08/10/2019

  15/10/2019

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  30/09/2019

  15/10/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

  26/09/2019

  10/10/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.