• Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

  03/12/2020

  15/12/2020

 • Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

  Quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh

  03/12/2020

  15/12/2020

 • Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND

  Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025

  03/12/2020

  15/12/2020

 • Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND

  Định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2021

  03/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

  03/12/2020

  15/12/2020

 • Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh

  01/10/2020

  12/10/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương độc lập trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.