• Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020

  07/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh

  07/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023

  07/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  07/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh

  25/05/2022

  06/06/2022

 • Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh

  25/05/2022

  06/06/2022

 • Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

  25/05/2022

  06/06/2022

 • Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh

  25/05/2022

  06/06/2022

 • Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh

  25/01/2022

  07/02/2022

 • Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

  09/12/2021

  20/12/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.