Sign In

NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật
do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X
, KỲ HỌP THỨ 10


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Xét Tờ trình số 2098/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-PC ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật
Bãi bỏ toàn bộ nội dung 07 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:
1. Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.
Lý do: Nghị quyết hết thời gian thực hiện.
2. Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.

Lý do: Nghị quyết hết thời gian thực hiện.
3
. Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016.
Lý do: Nghị quyết hết thời gian thực hiện.
4
. Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 -2015.
Lý do: Nghị quyết hết thời gian thực hiện.
5. Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2018.
Lý do: Nghị quyết hết thời gian thực hiện.
6. Nghị quyết số 03/2016/NQHĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 quy định phân cấp thẩm quyền quyết định định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Lý do: Đã hết hiệu lực và không cần thay thế bởi Nghị quyết khác.
7. Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2013 về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận quốc Việt Nam tỉnh.
Lý do: Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 74/2019/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X,
kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 năm 2020./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng