Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu

 “trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Thuận”

_____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lê Tiến Phương

 


QUY CHẾ

Xét chọn và tôn vinh danh hiệu “trí thức tiêu biểu về
 khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

____________________________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn xét chọn và tôn vinh trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các đối tượng là trí thức có trình độ đại học trở lên tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ trong và ngoài tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đạt thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho hoạt động khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Mục đích tôn vinh

1. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Thuận.

2. Thông qua việc tôn vinh, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, xây dựng Bình Thuận giàu mạnh, văn minh.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Huy động, đóng góp kinh phí bằng bất kỳ hình thức nào đối với cá nhân trong danh sách tham gia bình chọn xét tôn vinh và trao thưởng.

2. Lập hồ sơ không trung thực đề nghị tỉnh xét tôn vinh.

3. Không tuân theo quy chế, gây khó khăn, đặt ra các thủ tục phức tạp trong quá trình xem xét, bình chọn trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu.

4. Lợi dụng danh hiệu được tôn vinh để có hành vi vi phạm pháp luật.

Chương II

NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN

Điều 5. Nguyên tắc xét chọn

1. Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ được tôn vinh định kỳ 2 năm một lần. Thông qua việc xem xét, bình chọn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tôn vinh cho trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ.

2. Việc xét tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ phải đảm bảo tính chính xác, công khai thành tích, ghi nhận đúng mức đóng góp của các đối tượng là trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu trên cơ sở tự nguyện của trí thức và tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn

1. Điều kiện xét chọn:

a) Có tư tưởng chính trị vững vàng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, luôn trung thành với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước;

b) Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú;

c) Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tổ chức, tập thể, cơ quan nói riêng và có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh nói chung.

2. Tiêu chuẩn xét chọn:

Có giải pháp sáng kiến, công trình khoa học được triển khai áp dụng ở Bình Thuận, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận; đồng thời phải đạt một trong ba tiêu chuẩn sau:

a) Có giải pháp sáng kiến, công trình khoa học đạt giải nhất, nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; giải nhất, nhì, ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc;

b) Có giải pháp sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng khoa học công nghệ: cấp Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam;

c) Có đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc cấp Nhà nước được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

(Đối với giải pháp sáng kiến, công trình khoa học Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học là của nhóm tác giả thì chỉ xét chọn cho một người được đề xuất từ cơ sở.)

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CHỌN VÀ HÌNH THỨC

TÔN VINH KHEN THƯỞNG

Điều 7. Hội đồng xét chọn

1. Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu” tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định thành lập, thành phần gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm:

- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Các ủy viên Hội đồng, gồm đại diện Lãnh đạo các cơ quan:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sở, ngành có liên quan);

- Sở Tài chính;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ).

d) Thư ký Hội đồng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3. Tổ Chuyên viên giúp việc cho Hội đồng xét chọn gồm cán bộ các cơ quan:

a) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (tổ trưởng);

b) Sở Khoa học và Công nghệ (tổ phó);

c) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

g) Sở Tài chính;

e) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ).

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét chọn:

a) Tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp hồ sơ, tiêu chuẩn của các cá nhân tham gia xét chọn, tiến hành thẩm định, sơ tuyển và xét chọn;

b) Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét chọn, tôn vinh;

c) Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, tôn vinh các cá nhân được xét chọn là trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận;

d) Có quyền yêu cầu các cá nhân tham gia xét chọn bổ sung các hồ sơ;

e) Được đảm bảo điều kiện làm việc và tài chính phục vụ cho công tác của Hội đồng theo quy định.

Điều 8. Hình thức tôn vinh khen thưởng

1. Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, tiền thưởng có tổng giá trị tương đương 03 lần tiền lương cơ sở.

2. Lễ tôn vinh được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và thiết thực theo đúng quy định hiện hành.

Chương IV

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC TÔN VINH

Điều 9. Quyền lợi của cá nhân được tôn vinh

1. Trí thức đạt danh hiệu được tôn vinh danh hiệu, nhận bằng khen, hiện vật và tiền thưởng (như quy định tại Khoản 1, Điều 8 của Quy chế này).

2. Có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng.

3. Là một trong những điều kiện để để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và xem xét các thành tích trong phong trào thi đua hàng năm theo quy định.

4. Được ưu tiên mời tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khoa học các cấp theo chuyên đề phù hợp với chuyên môn của trí thức được tôn vinh.

Điều 10. Trách nhiệm của cá nhân được tôn vinh

1. Trí thức được tôn vinh có trách nhiệm phổ biến, áp dụng các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học vào thực tiễn ngày càng phát huy tác dụng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách tỉnh.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến kinh phí

a) Kinh phí tổ chức xét chọn và tôn vinh: cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) xây dựng kế hoạch, tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt;

b) Kinh phí khen thưởng: chi từ nguồn ngân sách tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Hội đồng xét chọn và thực hiện các công tác liên quan đến việc xét chọn, tôn vinh;

b) Thường trực Hội đồng xét chọn: thống kê, rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng, tôn vinh những trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu được Hội đồng xét chọn thống nhất đề nghị;

c) Tham mưu Hội đồng xét chọn ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện quy trình xét chọn và tôn vinh;

d) Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) phối hợp Thường trực Hội đồng xét chọn trong việc xét chọn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu.

3. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận thông báo về việc tổ chức xét chọn; tuyên truyền trước, trong và sau Lễ Tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu của tỉnh hàng năm.

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đảm bảo Lễ Tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu của tỉnh hàng năm đạt kết quả tốt.

a) Hội đồng xét chọn có trách nhiệm ban hành văn bản cá biệt hướng dẫn chi tiết thực hiện quy trình xét chọn và tôn vinh; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo uy tín đối với việc bình chọn danh hiệu này;

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định thu hồi danh hiệu nếu trí thức khoa học - công nghệ có vi phạm một trong các tiêu chuẩn xét chọn trước thời gian tổ chức Lễ Tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu.

Điều 13. Khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm

1. Khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả và những hành vi vi phạm trong việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu của tỉnh;

b) Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tôn vinh theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Xử lý vi phạm:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.