Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu

giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015

________________________________________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính về Quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5482/TTr-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 được quy định tại Nghị quyết số 101/2011/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thay thế nội dung “Thuế nhà đất” bằng nội dung “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” vào gạch đầu dòng thứ 1, tiết b, điểm 2.3, mục 2, khoản I, Điều 1 như sau:

“2.3. Nguồn thu phân chia giữa ngân sách huyện, thị xã, thành phố với ngân sách xã, phường, thị trấn:

b) Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;”

2. Thay thế nội dung “Thuế nhà đất” bằng nội dung “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” vào gạch đầu dòng thứ 1, tiết b, điểm 3.2, mục 3, khoản I, Điều 1 như sau:

“3.2. Nguồn thu phân chia giữa ngân sách xã, phường, thị trấn với ngân sách huyện, thị xã, thành phố:

b) Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;”

3. Thay thế nội dung “Thuế nhà đất” bằng nội dung “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” vào điểm 1.2, mục 1, khoản III, Điều 1 như sau:

“1.2. Ngân sách xã, thị trấn được hưởng tỷ lệ phân chia tối thiểu là 70% đối với các khoản thu: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất.”

4. Thay thế nội dung “Thuế nhà đất” bằng nội dung “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” vào mục 6 của Bảng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND tỉnh (khóa VIII).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2012 đến năm 2015. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng