Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-TBXH

V/v ủy quyền tiếp nhận, xem xét ra quyết định đăng ký thỏa ước lao động tập thể và chấp thuận nội quy lao động cho Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận.

___________________________

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBBT ngày 22/02/1995 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 1414/1997/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận thực hiện việc tiếp nhận, xem xét ra quyết định đăng ký thỏa ước lao động tập thể và chấp thuận nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo điều 2 Quyết định số 1414/1997/QĐ - BLĐTBXH ngày 17/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH .

Điều 2: Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc sở có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

 

Sở Lao động-TBXH

Giám Đốc

(Đã ký)

 

LÂM HÒA KHÁNG