• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/2019
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 36/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 4 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị
cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 846/TTr-STC ngày 29 tháng 8 năm 2019; ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 930-KL/TU ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Tỉnh ủy và ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số Công văn số 1024/HĐND-TH ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
Các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
2. Phạm vi điều chỉnh: Xe ô tô thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này là xe ô tô chuyên dùng bao gồm:
a) Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu,...).
b) Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ,...).

c) Xe ô tô tải.
d) Xe ô tô bán tải.
đ) Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.
3. Định mức trang bị xe chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh:
a) Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng: Thực hiện quy định tại Phụ lục Tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận đính kèm.
b) Nguyên tắc trang bị, quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng:
- Các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự án sử dụng ngân sách tỉnh căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định để xây dựng kế hoạch trang bị, mua sắm, điều chuyển và bố trí xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác.
- Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng không đúng mục đích, sử dụng vào việc riêng, bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, thế chấp, cầm cố, hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức cá nhân nào nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Điều chỉnh giá mua xe ô tô: Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019.
2. Bãi bỏ Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 05/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 05/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Giao trách nhiệm Sở Tài chính: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng, nhu cầu cần thiết theo điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối ngân sách địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách tỉnh hàng năm để trang bị xe cho các cơ quan, đơn vị.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Hai

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.