• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
HĐND TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 90/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh,
huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Xét Tờ trình số 4279/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí đặt tên 112 tuyến đường, 03 công viên trên địa bàn các huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi; cụ thể như sau:
1. Huyện Đức Linh có 24 tuyến đường
(Phụ lục I kèm theo).
2. Huyện Tánh Linh có 29 tuyến đường và 02 công viên (Phụ lục II kèm theo).
3. Huyện Tuy Phong có 18 tuyến đường (Phụ lục III kèm theo).
4. Thị xã La Gi có 41 tuyến đường và 01 công viên (Phụ lục IV kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2019./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.