• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/09/2020
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 23/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 21 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1983/TTr-SYT ngày 15 tháng 6 năm 2020 và ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 560/HĐND-TH ngày 06 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh theo các Phụ lục đính kèm tại Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 1 của Quyết định này, quy định tại Điều 3 của Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế, hiện trạng máy móc thiết bị hiện có và khả năng cân đối kinh phí để lập kế hoạch, dự toán mua sắm trang thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
2. Sở Y tế căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định này, nhu cầu cần thiết theo điều kiện thực tế của các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc, tổng hợp nhu cầu kinh phí mua sắm vào dự toán của ngành, gửi Sở Tài chính vào thời điểm lập dự toán hàng năm theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
3. Sở Tài chính căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định này, đề nghị của Sở Y tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách hàng năm để trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế.

Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2020.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lương Văn Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.