• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2001
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 1733/QĐ-CTUBBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 16 tháng 7 năm 2001

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

V/v: phân cấp thẩm quyền duyệt chi trợ cấp đột xuất

 cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

**************

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 371/LĐ-TBXH, ngày 04/6/2001), của Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá (công văn số 1547/TC-HCSN, ngày 18/6/2001);

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay phân cấp thẩm quyền xét duyệt và chi trợ cấp đột xuất cho các đối tượng thuộc diện chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp xã hội hàng năm như sau:

1. ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, duyệt chi mức trợ cấp từ 01 (một) triệu đồng trở xuống.

2. Trên 01 (một) triệu đồng, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể bằng văn bản để UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

 

Điều 2: Giao Sở Tài chính-Vật giá theo định kỳ xét duyệt, kiểm tra và cấp kinh phí cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để chi trợ cấp kịp thời cho các đối tượng và hướng dẫn công tác hạch toán, quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

 

Điều 3: Các Ông  Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ quyết định thi hành./.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1226/QĐ-CTUBBT, ngày 08/7/1999 của Chủ tịch UBND Tỉnh./.

 

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Tú Hoàng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.